Purushanchya Vyatha: What if Columbus would have wifeजाताना दळन घेवून जा.

आणि येताना इस्त्री चे कपडे घेवून या.